วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


ตารางสอนภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2555
โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติของฉัน

รูปภาพของฉัน
นางสาว วาสนา นวลนิ่ม รหัส 5111103015 หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช